Európa Üzletlánc
Cím: 9700 Szombathely,
Fő tér 11. (Belsikátor)
Fő tér-Belsikátor 3.
Tel./fax: +36/94 326-408
Mobil: +36 30/373-3373

AZ EURÓPA INGATLANKÖZVETÍTŐ, ÉRTÉKBECSLŐ, TANÁCSADÓ ÉS INGATLANFORGALMAZÓ IRODA - 9700 SZOMBATHELY, FŐ TÉR 6.,- BELSIKÁTOR UTCA 3. - ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység:
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodán (továbbiakban: Iroda) belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik.
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését.
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda (székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 6.) által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a www.abertingatlan.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal), vagy személyesen az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodában (az Iroda címe: 9700 Szombathely, Belsikátor utca 3.).

1.2. Az adatkezelők személye - a továbbiakban adatkezelő, adatkezelők -:
Figyelemmel arra, hogy a fenti 1.1. pontban írtak szerint azokat a tevékenységeket, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, több személy is végezheti, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésnek több adatkezelője is lehet az Iroda tulajdonosa és az általa hivatalosan alkalmazott munkatársai közül.
Ahol jelen tájékoztató az adatkezelő, adatkezelők megnevezést használja, azon az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda munkatársait kell érteni.

1.3. Az érintett személy - a továbbiakban érintett -:
Az adatkezeléssel érintett személy az Ügyfél, az a személy, aki az adatkezelővel és adatfeldolgozóval kapcsolatba lép és ennek során megadja személyes adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából.

1.4. Az Iroda szerepe az adatkezelés folyamán:
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodát a tulajdonosa működteti és tulajdonolja és a közvetlen munkatársa fejleszti és üzemelteti azon informatikai rendszert, amely felhasználásával sor kerül a megbízások rögzítésére, a szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények felmérésére.
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda határozza meg az adatkezelés során alkalmazott nyomtatványokat, szerződéseket, az értékesítési folyamatokat, a szerződésszegés esetén követendő eljárást.
A fentiek alapján az adatkezelés célját, eszközeit és szabályait az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda határozza meg.
Az Iroda az adatokat az érintett személlyel kötött szerződés alapján, vagy az érintett hozzájárulása alapján kezeli, figyelemmel arra, hogy az érintettel közvetlen kapcsolatban áll.

1.5. Az adatkezelő adatkezelései:
Figyelemmel arra, hogy az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda tulajdonosa és üzemeltetője, az Irodával kapcsolatba lépő, kizárólag azon érintett személyek adatait kezeli, kezelik, akikkel szerződést köt.
Kizárólag az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda tartja fenn a www.abertingatlan.hu, www.abertingatlan.com, a www.europaabert.hu, éa a www.europaabert.com weboldalakat, így ezen weboldalak tekintetében az adatkezelő kizárólag az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda.
Az érintettek adatait kezeli és az érintettel kapcsolatba lép, akivel megbízási szerződést köt, megtekintési nyilatkozatot ír alá, ingatlan bemutatását kéri, stb..

1.6. Az ingatlanértékesítő:
Az ingatlanértékesítő az a személy, aki az Iroda nevében és képviseletében eljárva, az Irodával létrejött jogviszonya alapján jár el a megbízási szerződés teljesítése során.
Az ingatlanértékesítő lehet maga az Iroda tulajdonosa, aki egyéni vállalkozó, vagy az Iroda munkavállalója.
Az ingatlanértékesítő nem önállóan jár el a szolgáltatás nyújtása során.
Az ingatlanértékesítő a tevékenységét minden esetben az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda javára, az általa adott utasítások szerint végzi.
Az ingatlanértékesítő eljárását, feladatait az Iroda határozza meg, az ingatlanértékesítőt az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda tulajdonosa ellenőrzi.
Az ingatlanértékesítő nem jogosult önállóan, saját nevében és javára eljárva, az érintettekkel szerződést kötni, számukra szolgáltatást nyújtani.
Az ingatlanértékesítő az adatokat minden esetben az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda informatikai rendszerében és nyomtatványain rögzíti.

1.7. Irányadó jogszabályok:
Az adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).
A GDPR szövege elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok még:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: Pmt.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

1.8. A tájékoztató hatálya:
Jelen tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre - a továbbiakban: érintett - vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, lakcím, személyi igazolvány szám, helymeghatározó adat, stb.) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI,- CÉLJA,- JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei:
Az adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kezelik.
Az adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
Az adatkezelők biztosítják az érintett jogainak érvényesülését és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés elsődleges célja az adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése.
Ezen belül az adatkezelés céljai:
- Az érintett személyének azonosítása;
- Az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés, bérbe adás elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele;
- A lehetséges vásárlók, bérlők felkutatása;
- Ingatlant kereső érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása;
- Az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- Az érintett és az adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- Kapcsolódó szolgáltatások - pl. adó,- illeték és egyéb tanácsadás, energetikai tanúsítvány, értékbecslés - nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Szerződésszegés - pl. az Iroda megkerülése, a szerződés be nem tartása- esetén az igények érvényesítése;
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése - pl. ügyfél-átvilágítás -;
- Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja:
Figyelemmel arra, hogy az adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.
A főbb jogalapok az alábbiak:
Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a tájékoztató 4. pontjában szerepelnek.

Az érintett hozzájárulása: - GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont -
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása.
Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az adatkezelővel kapcsolatba lép és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét.
Amennyiben az érintett adatait az adatkezelő felveszi, a hozzájárulást az érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg.
A hozzájárulás minden esetben önkéntes.
Az adatkezelő szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az adatkezelővel kapcsolatba lép és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.
Az adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.
A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű tájékoztató is.

Az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés: - GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont -
Amennyiben az érintett az adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés minden esetben tartalmazza az érintett tájékoztatását az adatkezelésről.
Amennyiben az érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az adatkezelő ezen lépések érdekében kezeli az érintett adatait, az érintett tájékoztatása mellett.
A szerződés megkötése minden esetben önkéntes.
Az érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.
A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az érintett valamely, az adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni.
Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.
Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése: - GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont -
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: - GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont -
Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából.
4 A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás - ún. érdekmérlegelési teszt - alapján kerül sor, a jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben.
Az adatkezelők az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést és megvizsgálják, hogy más módon, más jogalappal az adatkezelés megvalósítható-e.
Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

3. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA,- A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az adatkezelők a szolgáltatásaikat az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda t által üzemeltetett irodában és az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda által fenntartott weboldalon, valamint külső, ingatlanhirdetésekkel, reklámozással foglalkozó cégeken keresztül valósítják meg.
Amennyiben az érintett ingatlant kínál és az értékesítésre, ingatlankeresésére, bérbevételre vagy bérbeadásra megbízást ad, a szerződést minden esetben Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda tulajdonosával, vagy munkatársaival köti meg.
A szerződés szerinti szolgáltatást az Iroda, mint Megbízott nyújtja, az Iroda által fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával.
Ebben az esetben az érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon.
Az Iroda munkatársa rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését és az Iroda tulajdonosa elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket.
Az elkészült hirdetéseket az adatkezelők közzéteszik a weboldalon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon - pl. ingatlanbazár.hu, ingatlannet.hu, stb. -, a belső anyagokban és egyes nyilvános felületeken - pl. kiadványok, megyei és országos lapok, stb. -.
A hirdetésekben személyes adatok nem szerepelnek, csak az Iroda elérhetőségei.
Ingatlan keresése esetén ingatlanértékesítő rögzíti az Iroda informatikai és dokumentációs rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait.
Amennyiben az érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, az ingatlanértékesítő a megtekintési nyilatkozaton rögzíti az érintett- és a megtekintett ingatlan adatait.
Kapcsolódó szolgáltatás - pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés - igénybe vétele esetén az Iroda továbbítja az érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.
Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik - teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően-, vagy az érintett a továbbiakban az adatkezelők szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető.
Ebben az esetben az adatkezelők az adatokat törlik, vagy a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják.

3.2. Az adatok felvétele:
Az adatkezelők az adatokat elsősorban az érintettől veszik fel.
Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:
- Az Iroda tulajdonosán, vagy egy, az adatkezeléssel megbízott munkatársán keresztül:
Az érintett az adatkezelővel lép kapcsolatba, az adatokat az adatkezelő rögzíti, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül.
Az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.
- Más forrásokból történő adatfelvétel: Az adatkezelő az érintett által közzétett - pl. hirdetésben szereplő - adatokat - telefonszám, e-mail cím - rögzítik kapcsolatfelvétel céljából.
- Egyéb esetben az adatkezelő adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad.
- Az adatkezelők a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból, így különösen az ingatlan-nyilvántartásból is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

3.3. A kezelt adatok köre, célja:
a./ Az adatkezelők a természetes személyek alábbi adatait kezelik:
- Azonosításhoz szükséges adatok: az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma.
- Az adatok kezelésének célja az érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése.
- Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat - pl. megtekintési tanúsítvány aláírása - esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.

b./ Érintett-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok:
- Az a./ pont szerinti adatok mellett az érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el.
Utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat.
Amennyiben az érintett nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatokat.
Az adatok megadása kötelező, amennyiben az adatkezelők és az érintett között üzleti kapcsolat jön létre.
Az adatkezelés jogalapja a Pénzmosási és Terrorizmuselleni Törvény - továbbiakban Pmt. - szerinti kötelezettség teljesítése.

c./ Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Az adatok megadása az adatkezelők és az érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni és nem tudják a szolgáltatást nyújtani.
Így amennyiben az érintett az adatkezelők szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.

d./ Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral / bérleti díjjal) kapcsolatos részletes információk. Amennyiben az érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant kiajánlani, hirdetni, érdeklődőknek kínálni.

e./ Ingatlanról készült fényképek: amennyiben az érintett fényképes megbízási szerződést köt az Irodával, úgy az ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a kiajánlásban, hirdetésben megjelenik.
A fénykép készítése minden esetben az érintett jelenlétében, tudtával és beleegyezésével történik oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek.
A fényképes megbízási szerződés nem kötelező, anélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik.
A fénykép az adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.

f./ Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az érintett ingatlant keres, az adatkezelők kezelik az érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat, pl. az ingatlan típusa, alapterülete, ára, elhelyezkedése, egyéb információk, stb.

g./ Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: amennyiben az adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla kiállításához szükséges adatokat, a vevő nevét, a címét, az adott szolgáltatás meghatározását, a fizetés módját, esedékességét, a díj összegét.
h./ Igényekkel kapcsolatos adatok: amennyiben az érintett és az adatkezelők között jogvita alakul ki, így különösen, ha az érintett valamilyen díjat nem fizet meg, vagy az ingatlant a közvetített vevőnek az Iroda megkerülésével adja el, az adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

3.4. Az adatkezelés helye:
A papíralapú dokumentumokat minden esetben az Iroda őrzi.
Valamennyi adat rögzítésre kerül az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye az Iroda informatikai rendszere, ezáltal az Európa Ingatlanközvetítő, értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodahivatalos telephelye.

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Az adatkezelők elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése.
Ezen szolgáltatást az érintettel kötött szerződés alapján nyújtják, az Iroda informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával.
Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan kiajánlására, hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés, a bérbe adás elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó kiajánlások, hirdetések közzététele, a lehetséges vevő, bérlők felkutatása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Az érintett és az adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- Kapcsolódó szolgáltatások - pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra nyújtása -, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év.
Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről.
A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év.

4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben olyan érintett lép kapcsolatba az adatkezelőkkel, aki ingatlant szeretne vásárolni, bérbe venni, az adatkezelők rögzítik az érintett adatait és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat.
Amennyiben az érintett szerződést köt, az adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pont szerinti adatok szerződéskötés esetén.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Ingatlant kereső érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- Az érintett és az adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben nem jön létre szerződés, az adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs.
Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év.
Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.3. Megtekintési tanúsítvány:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett számára az Iroda tulajdonosa, vagy munkatársai ingatlant mutatnak be, a megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatása történt.
Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant az Iroda tulajdonosa, vagy a munkatársai mutatták be az érintett számára.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pont szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat az adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi.
Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.4. Igények és követelések érvényesítése:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az adatkezelők és az érintett között jogvita alakul ki és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben anyagi vagy egyéb természetű igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során.
Az adatkezelők részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok a megkerülés, amikor az adatkezelők által kapcsolatba került érintettek az adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól, valamint a fizetési kötelezettség megtagadása, amikor az érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja. Az adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az igény megalapozottságát és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék.
Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti 3.3. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.
Az adatkezelés célja:
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Szerződésszegés - pl. megkerülés - esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi.
Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:
- A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az adatkezelők érdeke az, hogy az Iroda és az érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
- Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul, pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a megtekintett ingatlant az adatkezelőkön keresztül vásárolja meg, a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az érintettek önkéntes elhatározása alapján történt.
Vagyis az érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az adatkezelőket nem kerülik meg és részükre a szerződés szerinti díjat megfizetik.
- Az adatkezelőknek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.
- Amennyiben az érintett önkéntesen nem teljesíti az adatkezelők igényét, azokat az adatkezelők kénytelenek jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, ha nincs más mód a cél elérésére.
- Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ha ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, és ha az adatkezelők nem tudják azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani.
- Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az érintett jogellenes eljárása és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon és eljárásban kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.

A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az adatkezelőkkel szemben, az adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.

4.5. Reklámozás:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatkezelők megkeresik reklámokkal.
A reklámok, hírlevelek minden esetben az adatkezelők szolgáltatásairól szólnak, vagy olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az adatkezelők szolgáltatásához szorosan kapcsolódnak.
A reklámok, hírlevelek küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy önálló nyilatkozatban, vagy nyomtatványon a vonatkozó jelölőnégyzet, vagy a Weboldalon keresztül.
Az adatkezelők a reklámokat nem értékesítik, tehát nem küldenek ki reklámot harmadik személy által fizetett díj ellenében.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy megtiltja a további, reklámozási célú adatkezelést, vagy tiltakozik a reklámozási célú adatkezelés ellen.
Amennyiben az érintett adatai törlésre kerülnek, a reklámozási célú adatkezelés is megszűnik.

4.6. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Az adatkezelők a Pmt. szerinti érintett-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik az érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Iroda rögzíti az érintett Pmt. által meghatározott adatait és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részére.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

4.7. Weboldal adatkezelése:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett a weboldalon regisztrál, és megadja adatait, azokat az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda, mint a weboldal fenntartója kezeli.
Az adatkezelés célja:
Az érintett által igénybe vett szolgáltatástól függően az érintett által az Irodával megkötött szerződés szerinti ingatlan kiajánlása, hirdetése.
Az érintett által megadott ingatlan adatait megjeleníti a weboldalon és az ott elérhető rendszerben kereshetővé teszi az érdeklődők számára.
Amennyiben az érintett ingatlant kínál eladásra, bérbeadásra, a rögzített adatokat az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda az érdeklődők számára továbbítja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőkkel szerződést köt, az adatkezelésre a fenti 4.1. pont megfelelően irányadó.
A weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbi 5.4. pontban meghatározottak szerint.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3. pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés, bérbeadás elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők, bérlők felkutatása;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik.
Amennyiben az érintett jogviszonyba lép az adatkezelőkkel, pl. szerződést köt, az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik.

4.8. Számlázással összefüggő adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát és azt elhelyezi a könyvelési adatok között.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.3 pont pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.

4.9. Együttműködés az ingatlanpiac Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodától független szereplőivel:
Az adatkezelés leírása:
Az Iroda együttműködik más ingatlanközvetítő hálózatokkal és ingatlanpiaci szereplőkkel az ingatlanok értékesítése érdekében.
Ennek során a megbízási szerződés szoros mellékletét képező adatlapon rögzített ingatlanok adatait az adatkezelők elérhetővé teszik az ingatlanpiac szereplői számára, ahol személyes adatok nem szerepelnek, csak azon adatok, amelyek az ingatlanra vonatkozó kiajánlásban, hirdetésben egyébként is közzétételre kerülnek.
Az ingatlanpiac ezen szereplői az érintettek személyes adataihoz nem férnek hozzá.
Az ingatlan bemutatása minden esetben az Iroda ingatlanértékesítője jelenlétében történik.
Amennyiben az érdeklődő személy együttműködő ingatlanpiaci közvetítőn keresztül érkezik, az együttműködő ingatlanpiaci közvetítő felveszi a kapcsolatot az Irodával.
Az együttműködésen keresztül belépő ezen ingatlanpiaci közvetítő az érintett személyes adataihoz nem fér hozzá.
Az ingatlan bemutatása minden esetben az Iroda ingatlanértékesítője jelenlétében történik.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.4. pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés, bérbe adás elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó kiajánlások, hirdetések közzététele, a lehetséges vevők, bérlők felkutatása;
- Ingatlant kereső érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés.
Amennyiben az érintett szerződést köt a 4.1. pontban írtak szerint, és ezzel összefüggésben megbízást ad az értékesítésre, bérbeadásra, az ingatlan adatai bekerülnek az Iroda rendszereibe.
Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az érintett a megbízást visszavonja, vagy a megbízás bármely más módon megszűnik, az adatok kezelése az együttműködésekben is megszűnik.

4.10. Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, az Iroda rögzíti az érintett igényeit és az adatokat átadja az adatkezelőkkel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére.
Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az érintettel.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.4. pontja szerinti adatok, valamint a felvenni kívánt hitel összege.
Az adatkezelés célja:
Szükség esetén a hiteligény felmérése és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során az Iroda átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére.

4.11. Telefonbeszélgetések rögzítése:
Az adatkezelés leírása:
Az adatkezelők az érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíthetik.
A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett tájékoztatást kap és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van a személyes, e-mailben, vagy postai úton történő ügyintézésre.
Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az adatkezelők biztosítják a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az érintettnek a hangfelvételről készült leiratot átadják, vagy másolatot készítenek a beszélgetésről, és azt az érintettnek olyan formában adják át, hogy az érintett azt tudja használni.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.4. pontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja.
Az adatkezelés időtartama:
A rögzített hívásokat az adatkezelők legfeljebb három hónapig őrzik.

4.12. Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Irodán belüli adatkezelés:
Az adatkezelés leírása:
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda országos és nemzetközi jogosultsággal rendelkezik.
Az országos és nemzetközi jogosultság előnyeinek kihasználása érdekében az ingatlanok adatai részletesen szerepelnek az Iroda tulajdonában lévő és általa működtetett informatikai rendszerben.
A megbízási szerződést kötő ügyfél személyes adataihoz azonban csak a törvénynek megfelelő hivatalos szervek, hivatalos személyek férnek hozzá.
Más partnerek és érdeklődök csak az ingatlan egyébként is közzétételre kerülő adataihoz férnek hozzá.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok a fenti 3.4. pontja szerinti adatok, bemutatás esetén az érintett telefonszáma.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés és a bérbe adás elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó kiajánlások, hirdetések közzététele, a lehetséges vevő, bérlők felkutatása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatok az informatikai rendszerben addig szerepelnek, amíg a megbízási szerződés meg nem szűnik.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás: Az adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen, a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

5.2. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az adatkezelők utasítása szerint, az adatkezelők nevében járnak el. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelők írásbeli hozzájárulásával jogosultak.
Az adatkezelők adatfeldolgozóként igénybe vehetik a velük szerződéses jogviszonyú ingatlanértékesítőket.

5.3. Adatbiztonság:
Az adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.
Az adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az adatkezelők érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében különösen gondoskodnak:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről - hozzáférés védelem, hálózati védelem -;
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről - tükrözés, biztonsági mentés -;
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről – vírusvédelem -;
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról - archiválás, tűzvédelem -.
Az adatkezelők a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése:
Amennyiben az érintett meglátogatja a weboldalt, a weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben, a számítógép beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusát.
Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat.
A cookie-k az Irodát , mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki.
A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy - megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, - emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, - elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, - figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a weboldalon az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek.
Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Európa Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Tanácsadó és Ingatlanforgalmazó Iroda a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg.
Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.
A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

5.5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelők a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.
Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a./ A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az adatkezelők törlik.
b./ Az érintett a hozzájárulását visszavonja.
Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését az érintett kéri, az adatkezelők minden esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés.
Ha igen, a törlési kérelmet az adatkezelők megtagadják.
Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az adatkezelőknek van jogalapja és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az adatkezelők megvizsgálják, hogy az adat törölhető-e.
Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az adatkezelőknek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az adatkezelők törlik az adatokat.
Amennyiben a törlési kérelmet az adatkezelők megtagadják, erről az érintettet minden esetben tájékoztatják, egyúttal pontosan megjelölik a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
c./ Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelők az adatokat törlik, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
d./ Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes.
Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az adatkezelők minden esetben törlik, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e./ Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az adatkezelők az adatokat törlik.
f./ Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az adatkezelők az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik.
A Pmt.-ben meghatározott adatokat az adatkezelők a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő nyolc év elteltével törlik.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az adatkezelők nyolc év elteltével törlik.
A törlés esetén az adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik.
Amennyiben jogszabály azt előírja, az adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése:
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelők az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságára nézve.
Az adatkezelők az adatvédelmi incidenseket nyilvántartják, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt.
Ha az incidens súlyos, azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai:
Tájékoztatás, hozzáférés:
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon.
Az adatkezelők az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az adatkezelésről, emellett a jelen tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára.
Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről.
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelők az adatok másolatát bocsássák a rendelkezésére.
Helyesbítés:
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék.
Törlés, hozzájárulás visszavonása:
Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését.
Az adatkezelők a törlést csak akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás:
Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a./ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
b./ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c./ az adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás:
Amennyiben az adatkezelés az érintett az adatkezelők, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
A tiltakozás esetén az adatkezelők a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszüntetik.
Adathordozhatóság:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése:
Az adatkezelők az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják az adatok kezeléséről.
Az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az érintett megadja adatait és az érintett számára elérhető a jelen, részletes tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az adatkezelők az érintett figyelmét felhívják.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon, szóban és írásban is eljuttathatja az adatkezelőkhöz.
Az adatkezelők a kérelmet haladéktalanul megvizsgálják, döntést hoznak a kérelem teljesítéséről és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Az adatkezelők a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet.
A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az adatkezelők által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást.
Amennyiben az adatkezelők a kérelem teljesítését elutasítják, nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az adatkezelők a kérelem teljesítését nem kötik díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az adatkezelők kérhetik, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat:
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az adatkezelők a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg.
Az adatkezelők az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatják.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail és honlap is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.
Az adatkezelők az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatják a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.